Politie & OM: dataretentie onmisbaar voor strafrechtelijk onderzoek

In een Rondetafelgesprek informeerden politie en Openbaar Ministerie (OM) op 29 januari de Tweede Kamerleden in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de grote waarde van telecommunicatiegegevens voor de opsporing van ernstige strafbare feiten. Zij vinden het van essentieel belang dat telecom- en internetproviders bepaalde communicatiegegevens gedurende een bepaalde periode verplicht bewaren, de zogenaamde dataretentie.

Lees verder

Meer kans op verlies Nederlanderschap terroristen

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil in meer gevallen het Nederlanderschap kunnen intrekken na voorafgaande strafrechtelijke veroordeling voor het geven of volgen van terroristische training. De bewindsman heeft hiertoe een wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat tegemoet komt aan een wens van de VVD-fractie.

Lees verder

Jaarplan NCTV Gepubliceerd

Het jaarplan van de NCTV is gepubliceerd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.In het jaarplan wordt aangegeven welke resultaten de NCTV in 2015 wil behalen. Daarnaast gaat de NCTV door met de vele going-concernactiviteiten die niet in dit jaarplan genoemd worden, hoe belangrijk ze ook zijn. Duidelijk is dat de dreiging van het Ebolavirus in 2015 de volle aandacht verdient. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarbij het voortouw.

Het jaarplan is beschikbaar in de RB&W Public Safety App.

Raad van State adviseert aanpassing wetsvoorstel inbedding politieacademie

De Raad van State adviseert naar aanleiding van het wetsvoorstel tot inbedding van de Politieacademie in de Nationale Politie om het wetsvoorstel aan te passen om de onafhankelijkheid van de academie te waarborgen, onder meer wat betreft de positionering van het personeel en de mogelijkheden voor het voeren van personeelsbeleid. Voorkomen moet worden dat de politieacademie teveel het karakter krijgt van een interne bedrijfsopleiding, waar juist een volwaardige beroepsopleiding is beoogd.

Lees meer

Vernieuwd Protocol voor de werkwijze inspectie V&J

Recent heeft de Inspectie Veiligheid & Justitie (VenJ) haar werkwijze op enkele punten aangepast. In het vernieuwde protocol voor de werkwijze heeft de Inspectie beschreven welke werkwijze zij hanteert bij het uitvoeren van onderzoek en de kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen die zij daarbij in acht neemt.

Lees verder