Van Incident naar Impact

“Naar een paradigmawijziging”

In september 2015 heeft de bestuursraad van VenJ mij de opdracht verstrekt om te komen tot beleidsalternatieven die bijdragen aan verbetering van de effectiviteit en efficiency van VenJ in het licht van de ontwikkelingen en de opgaven waar het ministerie voor staat. Voorliggend rapport is hiervan het resultaat, waarbij het uitgangspunt was de problematiek breed en vanuit de inhoud aan te vliegen.

Er wordt hierna afgetrapt met vijf kernboodschappen die richting geven bij de benodigde verandering van VenJ en die nader worden geduid en uitgewerkt in het vervolg van deze rapportage. Als de koers die doorklinkt uit deze boodschappen en uit het vervolg van dit rapport, wordt ingezet en doorgezet, zal sprake zijn van een paradigmawijziging binnen het ministerie: van incident naar impact.

Een aantal elementen is daarbij cruciaal: Het werken aan toekomstscenario’s en strategie, het vertrouwen op het oplossend vermogen van de maatschappij en van andere overheidspartijen; en de commitment van alle partijen ten behoeve van een effectieve ketensamenwerking. Tot slot zal moeten worden gewerkt aan pro-actieve en eerlijke dialoog met stakeholders, politiek en media.

Peter Veld, ABDTOPConsult

Maart 2016

Download hier het rapport “Van Incident naar Impact”.