Gerichte aanpak High Impact Crimes leidt tot daling recidive

Daders van High Impact Crimes vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit het WODC-rapport “Recidive na High Impact Crimes (HIC)”, dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag heeft overhandigd aan burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), voorzitter van de Taskforce Overvallen. High Impact Crimes zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten. Onder overvallers daalde de (tweejarige) recidive het sterkst: van 52,4% in 2004 naar 37,6% in 2013. Aandachtspunt is wel het aanzienlijke aandeel van jonge daders die High Impact Crimes plegen (met name straatroof). Het voorkomen van delinquent gedrag bij minderjarigen blijft dan ook een prioriteit voor alle betrokken partijen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben het recidiveonderzoek onder daders van High Impact Crimes, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Grapperhaus is tevreden met de resultaten: “Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van High Impact Crimes haar vruchten afwerpt. Ik wil de voorzitter van de Taskforce Overvallen complimenteren voor zijn bestuurlijke inzet op dit thema. Wel blijft intensieve aandacht voor dit fenomeen, onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen”. 

Het aanzienlijke aandeel van jonge daders vindt minister Dekker echter een zorgelijke ontwikkeling. Hij verwacht veel van regionale initiatieven bij het voorkomen van delinquent gedrag bij minderjarigen: “Ik heb zelf gezien bij het Preventie Interventie Team in Amsterdam dat dit succesvol bijdraagt aan het voorkomen van dergelijk gedrag. De gemeente zet zich actief in door kinderen met een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen te screenen en vervolgens intensief te begeleiden”, aldus minister Dekker. Ook zetten meer gemeenten de gedragsinterventie “Alleen jij bepaalt wie je bent” in, waarbij jongeren met een verhoogd risico op afglijden in de criminaliteit intensief worden begeleid. ”

Taskforce Overvallen

De Taskforce Overvallen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de geboekte resultaten, door de integrale aanpak van High Impact Crimes op de agenda te zetten. In samenwerking met ketenpartners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn de afgelopen jaren mooie resultaten behaald. Het aantal overvallen is in 2017 gedaald naar een historisch laag niveau. Ook straatroven en woninginbraken namen sterk af.

De Veiligheidshuizen zijn intensief betrokken via de integrale persoonsgerichte aanpak. Bij deze aanpak speelt verscherpt toezicht op vrijgekomen overvallers met behulp van elektronische controle een belangrijke rol. De overhandiging van de HIC-recidivemonitor van het WODC vond daarom plaats in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

De heer Aboutaleb herkent zich in het beeld van het WODC: “Wij zien dat de afgelopen jaren de daling ook in onze regio doorzet. Deze tendens is in gang gezet door een gezamenlijke focus en inzet op de persoonsgerichte aanpak. Ik ben verheugd dat het percentage daders van misdrijven met een grote impact op onze maatschappij ook in onze regio verder afneemt en dat de regionale aanpak zijn vruchten afwerpt.”

In samenwerking met Veiligheidshuizen in diverse regio’s, waaronder Rotterdam-Rijnmond, wordt de komende periode  gewerkt aan verdere verbetering van de integrale persoonsgerichte aanpak van daders van High Impact Crimes. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de hardnekkige dadergroep die zich schuldig maakt aan plof- en ramkraken of ernstige geweldsdelicten en naar de aanpak van verdachten met verward gedrag.

De HIC-recidivemonitor van het WODC loopt tot door en met 2021. Elk jaar verschijnt er een update.

Bron: Rijksoverheid