Politie bundelt multidisciplinaire meldkamertaken

De programma’s Landelijke Meldkamer Organisatie, 112 en Operationeel Centrum en het Meldkamer Dienstencentrum gaan samen verder in de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Politiecommissaris Jan van Loosbroek gaat de LMS leiden. ‘We willen de bestaande politieonderdelen verbinden, zodat we meer kunnen betekenen voor de ruim vijftig partners in het meldkamerveld.’

Het besluit tot vorming van deze Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) komt voort uit de door de politie uitgevoerde verkenning binnen het multidisciplinaire meldkamerveld. Deze verkenning geeft antwoord op de vraag welke positie en koers de politie moet en kan kiezen in het multidomein en tot welke strategische vervolgstappen die keuze leidt. Er is zowel binnen de politieleiding als bij de multipartners brede steun voor de noodzaak de taken die de politie in het meldkamerdomein heeft en gaat krijgen vertrouwenwekkend te organiseren in een nieuw organisatieonderdeel.

Van en voor alle partijen

Jan van Loosbroek (binnen de politie portefeuillehouder OC, 112 en voorzitter landelijke stuurgroep LMO) is door de korpsleiding gevraagd om de LMS te gaan leiden per 1 april. Tako van Hoorn, momenteel disciplinevertegenwoordiger LMO KMar, wordt vanaf dat moment Jans plaatsvervanger in de leiding van de LMS. De rol van Jan van Loosbroek als voorzitter van de stuurgroep LMO wordt overgenomen door Frans Schippers, directeur Veiligheidsregio Kennemerland.

Jan is nu nog verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en operatiën bij de eenheidsleiding van Oost-Brabant. Sinds 2001 is hij al betrokken bij de meldkamerorganisatie. Bij de toenmalige KLPD raakte hij begeesterd door de “lifeline voor burgers én voor hulpverleners”, zoals hij de meldkamer beschrijft. Jan: ‘De LMS wordt uiteindelijk een nieuw organisatieonderdeel van het korps, en werkt in coproductie met onze partners in het meldkamerveld. Het moet van en voor alle partijen worden. De LMS stelt zich in het multidomein op als ‘linking pin’ voor en tussen meldkamerbeleid, -operatie en beheer waardoor een verbindende, stabiele factor ontstaat’.

LMO

De ambities en afspraken uit het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst en de Heroriëntatie wil de politie uiteraard onverkort blijven uitvoeren. Wat betreft de samenvoeging tot (maximaal) 10 meldkamers in Nederland zijn afgelopen jaar al veel resultaten geboekt en staan de nodige bouw- en verbouwplannen op stapel. Belangrijke opdrachten voor de LMS zijn en blijven het versterken van het directe contact tussen burgers en meldkamers, het vergroten van de continuïteit in meldkamers, de landelijke IV/ICT en de efficiency.

Financiering

De politie zal landelijk gefinancierd worden voor de taken in het meldkamerveld met een bijzondere bijdrage. In een zogenoemde multibesturing wordt besloten over de besteding van deze bijdrage en legt de politie er verantwoording over af.

Vervolgstappen

In samenwerking met de multidisciplinaire partners wordt de komende weken de rolverdeling in het veld, zowel in beleid, beheer en ontwikkeling van de operatien verder uit gewerkt. Ook spreken de besturen van de betrokken disciplines nog over de gevolgen van de vorming van de LMS. Het Landelijk Overleg Medezeggenschap Meldkamers (LOMM) wordt periodiek op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en vervolgstappen.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking gaat op 1 april officieel van start en zal uiteindelijk een nieuw organisatieonderdeel van het korps worden, als de wetswijziging Meldkamers rond 2021 ingaat. Onduidelijk is nog hoe die inbedding eruit ziet en of dit ook de naam blijft.

Bron: Landelijke Meldkamer Organisatie