Dick Schoof wordt nieuwe directeur-generaal AIVD

Dick Schoof wordt directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 17 november 2018.

Drs. H.W.M. (Dick) Schoof is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Politie bij hetzelfde ministerie, directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst IND en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

Als NCTV is hij op rijksniveau eindverantwoordelijk voor de ‘drie C’s’: Crisisbeheersing, Contraterrorisme en Cybersecurity. Met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Bron: Rijksoverheid